Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja

Organizacja Gospodarstwa Rybackiego Krogulna, podział na obiekty stawowe.

Organizacja Gospodarstwa Rybackiego Krogulna

Gospodarstwo Rybackie Krogulna powołano jako Zakład Lasów Państwowych w 1959 roku.

Obecnie Gospodarstwo działa jako samodzielna jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, nie posiadająca osobowości prawnej, na podstawie ustawy o lasach i zarządzenia Nr 44 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 18 grudnia 2000r.

 Gospodarstwo podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach która prowadzi nadzór i kontrolę Zakładu.

Dyrektor Gospodarstwa Rybackiego Krogulna kieruje zakładem i ponosi za nie odpowiedzialność i reprezentuje je na zewnątrz.

Nad prawidłowym funkcjonowaniem gospodarstwa pracuje dział techniczny i dział finansowo- księgowy.

Pracownicy działu technicznego odpowiedzialni są za prawidłowe prowadzenie chowu i hodowli ryb w stawach, sprzedaży ryb, za meliorację i urządzenia wodne, zamówienia publiczne i pozyskiwanie zewnętrznych środków wspomagających.

Główny księgowy kieruje działem finansowo księgowym, wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo-ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości, a także organizuje i sprawuje kontrolę wewnętrzną, dokumentów finansowo-księgowych.

W skład Gospodarstwa Rybackiego w Krogulnej wchodzi osiem obiektów stawowych:

Nazwa Obiektu Stawowego

Teren Nadleśnictwa

Teren Gminy

Powierzchnia lustra wody

w ha

(1)  „Krogulna"

Nadleśnictwo Kup

Gmina Pokój

46

(2) „ Dabrowa Namysłowska"

Nadleśnictwo Kup

Gmina Świerczów

69

(3) „ Kuźnica Namysłowska"

Nadleśnictwo Namysłów

Gmina Świerczów

51

(4) „ Wierzbica"

Nadleśnictwo Namysłów

Gmina Domaszowice

36

(5) „Bielice"

Nadleśnictwo Brzeg

Gmina Świerczów

59

(6) „Pokój"

Nadleśnictwo Kup

Gmina Pokój

138

(7) „Turawa"

Nadleśnictwo Turawa

Gmina Turawa

48

(8) „ Izbicko- Utrata"

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

Gmina Strzelce Opolskie

149

 

RAZEM

596 ha