Projekty i fundusze

PUBLICZNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

POZYSKANE PRZEZ GOSPODARSTWO RYBACKIE KROGULNA

 

  1.Nazwa programu operacyjnego  „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”.

       Nazwa i numer działania -  3.2 Chów i hodowla ryb.

       Nazwa i numer operacji - 3.2.2 Modernizacja istniejących obiektów chowu i hodowli

      Tytuł projektu – Zakup ładowarki teleskopowej wraz z wyposażeniem.

      Wartość projektu - 264 200,00 zł.

      Wartość dofinansowania - 105 680,00 zł.

      Data realizacji - 25.06.2009 r.

  2.Nazwa programu operacyjnegoZrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

  

Nazwa i numer osi priorytetowej -  2. Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury.


Nazwa i numer środka :   Środek 2.2  Działania wodno-środowiskowe w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb”

W celu uzyskania rekompensaty beneficjent GR Krogulna zobowiązał się do przestrzegania przez  okres 5 lat wymogów dotyczących środowiska wodnego wykraczających poza podstawowe metody chowu i hodowli ryb w stawach karpiowych , a mianowicie :

            - stosowanie zasady dobrej praktyki rybackiej,

            - ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego,

            - ochrona  i poprawa różnorodności genetycznej (produkcja dodatkowych cennych 

              rodzinnych gatunków ryb)

            -  zachowanie bogactwa krajobrazu stawowego

            - ochrona środowiska naturalnego,

            - racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.

 

        Wartość rekompensat - 4 624 562,06 zł.

        Data  realizacji :  Lata 2010 - 2014 .

 

Nazwa i numer osi priorytetowej - Oś Priorytetowa 4: Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa. 
      Celem osi była aktywizacja społeczności na obszarach zależnych od rybactwa, poprzez włączenie partnerów społecznych i gospodarczych z określonego obszaru do planowania       i wdrażania lokalnych inicjatyw, które pozwolą na rozwój tych terenów oraz poprawę jakości życia lokalnych społeczności związanych z rybactwem. 
     W ramach przygotowanych przez te społeczności lokalnych strategii możliwe było realizowanie szeregu inwestycji i inicjatyw, m.in. w zakresie dywersyfikacji działalności gospodarczej oraz inwestycji na rzecz drobnej infrastruktury rybackiej. 

Nazwa operacji – Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających prace związaną z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

Tytuł operacji – Zakup koparki gąsienicowej oraz ciągnika i przyczepy niskopodwoziowej do transportu.

Cel operacji – Restrukturyzacja działalności gospodarczej poprzez wymianę przestarzałego parku maszynowego na nowoczesny i zaawansowany technicznie.

Wartość operacji  – 831 000,00 zł

Wartość dofinansowania- 412 018,39 zł

Data realizacji -  11.12.2014 r.

 

Nazwa operacji : Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz  społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Tytuł operacji :  Realizacja Zadania „B” w ramach planowanej inwestycji „ Krogulna Stawy –Taras widokowy i Plac detalicznej sprzedaży ryb”.

Cel operacji  :    Rozwój systemów sprzedaży bezpośredniej  produktów                       
                          rybactwa na obszarze LGR Opolszczyzna poprzez  modernizację  
                          istniejącego placu  sprzedaży ryb i jego wyposażenie w infrastrukturę 
                          techniczną oraz realizację drogi dojazdowej.

 

Wartość operacji –   314 586,55 zł

Wartość dofinansowania-  188 751,93  zł

Data realizacji -  21.12.2015 r.

 

Nazwa  operacji :  Budowa, remont lub przebudowa małej infrastruktury turystycznej, w szczególności przystani, kąpielisk, punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych, tras turystycznych, łowisk dla wędkarzy i punktów informacji turystycznej, wraz ze ścieżkami i drogami dojazdowymi do miejsc objętych inwestycją.

Tytuł operacji : Realizacja Zadania „A” w ramach planowanej inwestycji „Krogulna Stawy-Taras widokowy i Plac detalicznej sprzedazy ryb”.

Cel operacji  :  Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności gospodarstwa   
                        rybackiego położonego na obszarze LGR Opolszczyzna poprzez budowę  
                        tarasu widokowego, parkingu i miejsca wypoczynku  wraz z  przebudową drogi 
                        dojazdowej .

 

Wartość operacji - 561 805,44 zł

Wartość dofinansowania - 477 534,62 zł

Data realizacji - 09.09.2015r.